NIEUWSFLASH

20.06.2013 - PROGRAMMABOEKJE

U doet er best aan dit tijdig aan te schaffen.Zo'n 76 pagina's boeiende achtergrondinformatie over de Hanswijkcavalcade en Mechelse Ommegang die u zal helpen deze evenementen optimaal te beleven.Te ...

26.04.2013 - Voorsmaakje van nieuwe cavalcadekostuums

Benieuwd hoe de nieuwe kostuums van de 12de Hanswijkcavalcade er zullen uitzien? Een eerste tip van de sluier wordt opgelicht in de komende Jubelprocessie op zondag 5 mei! Dan zullen de beelddragers, ...

26.04.2013 - Jubelprocessie op zondag 5 mei

Zondag 5 mei 2013: de traditionele processiedatum maar dit jaar geen traditionele processie! Wel een Jubelprocessie in dit jaar van de Hanswijkjubelfeesten! Zin om dit mee te maken? Kom dan naar de ...

28.01.2012 - 2013 wordt een bijzonder jaar voor de Mechelaars!

Sinds 1738 viert de Hanswijkprocessie ook elke vijfentwintig jaar haar Jubelfeesten. Een bijzondere gebeurtenis die de meeste mensen maar drie keer in hun leven kunnen meemaken. De laatste editie was ...

Wil jij deelnemen aan de Hanswijk Jubelfeesten?

Klik hier

PROGRAMMA

FOTO'S

Hanswijkcavalcade

DATA

Zondag: 25/08/2013 - Zondag: 01/09/2013

15u00: 12de Hanswijkcavalcade gevolgd door de Mechelse Ommegang.

.

LOCATIE

Mechelse binnenstad
Route: Keizerstraat – Veemarkt – Befferstraat – Grote Markt – Frederik de Merodestraat – Van Hoeystraat – Goswin de Stassartstraat – Sint-Romboutskerkhof – Steenweg – IJzerenleen – Guldenstraat – Korenmarkt – Hoogstraat – Van Benedenlaan – Louisastraat – Onze-Lieve-Vrouwstraat – Hanswijkstraat.

.

TRIBUNENPLAATSEN

Prijzen tribuneplaatsen:

Tribunes Grote Markt – IJzerenleen: € 15,00 Andere tribunes: € 12,00

Groepen (min. 25 pers.):
Grote Markt – IJzerenleen: € 14,00 Andere tribunes: € 11,00

 

Reservatie

  • Bij de vzw Hanswijkprocessie:

- Telefonisch bij Frieda Van Vaeck - tel 015/42.01.40 of vie e-mail: frieda.vanvaeck@skynet.be

- Op het onthaal van het Aartsbisdom, Wollemarkt 15, 2800 Mechelen - tel 015/29.26.11 - onthaal@diomb.be

- Door overschrijving op rek. nr. BE33 0015 5782 4646 (GEBABEBB) vzw Hanswijkprocessie 2800 Mechelen

Kaarten worden tot een week voor het evenement per post opgestuurd (prijs kaarten + € 0,65 verzendingskosten) Nadien op de dag zelf af te halen aan de betrokken tribune.

 

  • Bij UIT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen tel 070 22 28 00 uit@mechelen.be

Kaarten worden tot een week voor het evenement per post opgestuurd (prijs kaarten + € 2,00 verzendingskosten) of kunnen afgehaald worden bij UIT in Mechelen.

KAARTEN WORDEN ONDER GEEN BEDING TERUGBETAALD

.

PROGRAMMABOEKJE

U doet er best aan dit tijdig aan te schaffen.

Zo'n 76 pagina's boeiende achtergrondinformatie over de Hanswijkcavalcade en Mechelse Ommegang die u zal helpen deze evenementen optimaal te beleven.

 

Te verkrijgen aan de prijs van 5 euro                                                                                           

 

  • Bij de vzw Hanswijkprocessie:

- Bij Frieda Van Vaeck - tel 015/42.01.40 - frieda.vanvaeck@skynet.be

- Op het onthaal van het Aartsbisdom, Wollemarkt 15, 2800 Mechelen - tel 015/29.26.11 - onthaal@diomb.be

- Bij verzending van programma, vooraf het vereiste bedrag ( 5 euro + 2 euro verzendingskosten) storten op het rekeningnummer BE 33 0015 5782 4646 van de vzw Hanswijkprocessie, Augustijnenstraat 74, 2800 Mechelen

 

  • Bij UIT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen tel 070 22 28 00 uit@mechelen.be

  .

THEMA

De 12de Hanswijkcavalcade zal een sterk samenhangend geheel zijn waarbij het 'ja zeggen doet leven' als een rode draad doorheen alle groepen loopt. Deze universele bood- schap kan dan ook iedereen aanspreken.

'Ja' zeggen aan het leven doet leven. De bijbelse taferelen tonen ons de oerbeelden van de mensheid: de vreugde bij de verwachting en de geboorte van een kindje, de pijn en de vragen bij het lijden en de dood.... De historische groepen tonen hoe de mensen in onze streken door de eeuwen heen 'ja' hebben gezegd aan het leven. Voor de gelovige gaat het echter nog veel dieper: in het 'ja' zeggen aan het leven herkent hij ook het 'ja' zeggen aan God en dat 'ja' zeggen aan God doet dieper leven. En ook dat zal hij terugvinden in alle voorbijtrekkende taferelen.

.

GROEPEN 1 tot 8: "JA"ZEGGEN AAN GOD IN DE BIJBEL

GROEP 1: DE SCHEPPING

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte en de Geest van God zweefde over de wateren. En God schiep de dag en de nacht, de hemel en de aarde, de zee en het land, de bomen en de gewassen, de zon en de maan, de vogels en de vissen, tamme dieren en wilde beesten. En toen schiep God de mens als het beeld van God, man en vrouw schiep Hij hen. God zegende hen en sprak: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en onderwerp haar.' God bezag alles wat Hij gemaakt had en Hij zag dat het heel goed was.

De mens en de wereld.... Waar komen ze vandaan? Hoe is alles ontstaan? Waar gaan we naartoe? ie ben ik? Waarom ben ik zoals ik ben? Heeft mijn leven een bestemming? Wat of wie maakt mijn leven zinvol? Alleen of samen met anderen?

Wat is de mens dan dat God zo naar hem omziet? Het mensenkind dat God zo voor hem zorgt?

Elke mens is een uniek 'beeld van God', een 'kind van God', met een kern waarin God aanwezig is als bron van vrijheid en liefde. God verlangt naar ons, mensen. Hij wil met ons leven in een liefdevolle relatie. Daartoe nodigt Hij ons uit. Om in volle vrijheid 'ja' te zeggen op zijn vraag. 'Ja' zeggen aan het leven zoals het op ons af komt. 'Ja' zeggen aan God, binnen treden in die liefdesrelatie met Hem maakt ons ten diepste gelukkig.

 

GROEP 2: DE ROEPING VAN ABRAHAM

Van Ur in Chaldea naar Kanaan. – de belofte van een zoon – het offer van Isaak

Abraham, de man van het geloof, de man van het vertrouwen, van het zich toevertrouwen aan.... Drie vragen van geloof worden hem gesteld.

Trek weg uit uw eigen vertrouwde omgeving. Verlaat uw zekerheden en ga naar een ver onbekend land. Vertrouw u aan Mij toe, Ik zal bij u zijn alle dagen van uw leven, ook in dat verre land.... En Abraham gaat, zegt 'ja' aan Gods vraag, zich toevertrouwend aan God die bij Hem zal zijn alle dagen van zijn tocht naar het onbekende.

Abraham is kinderloos en al op jaren. Geen leeftijd meer waar men nog kan verwachten vader te worden. Toch krijgt hij die schijnbare onmogelijke belofte: "over een jaar zal Sara, uw vrouw, u een zoon schenken". En Abraham zegt 'ja' en gelooft. Want voor God is niets onmogelijk.

Abraham heeft een zoon gekregen, Isaak. En met zijn zoon lijkt Gods belofte van een groot volk in vervulling te zullen gaan. Nu vraagt God hem om zijn zoon te offeren. Waar blijft nu de kans op dat groot volk? Spreekt God nu zichzelf niet tegen? Wie kan in zo'n God blijven geloven? Maar Abraham zegt 'ja' aan God. Hij begrijpt God niet maar blijft in Hem geloven.... God laat het echter niet zo ver komen. Abrahams 'ja' woord volstaat voor Hem. En God herhaalt zijn belofte van zegen over Abraham en zijn nakomelingen.

 

GROEP 3: DE ROEPING VAN MOZES

Onderdrukking in Egypte – doortocht door de Rode Zee – de gave van de Wet

Het volk van Israël onderdrukt en uitgebuit in Egypte. Goedkope werkkrachten voor het moeilijke werk. De farao wil hen niet laten gaan. Een hopeloze situatie zonder uitkomst? Zonder God? Ja. Mét God? Neen. Want God laat zijn volk niet in de steek en roept Mozes om zijn volk te leiden op hun tocht uit Egypte. Mozes sputtert tegen: 'Ik ben geen redenaar, Heer, zend liever iemand anders'. Voor Mozes is het een vraag die zijn krachten ver te boven gaat. Maar God geeft niet toe: 'Ik zal u bijstaan als ge moet spreken en ingeven wat ge moet doen'. En Mozes zegt 'ja', hij gaat en trekt voor zijn volk uit op hun tocht uit Egypte.

Het volk in de woestijn. Voor hen de zee, achter hen het leger van de farao. Geen weg vooruit, geen weg terug. Maar Mozes geeft niet op. Hij blijft vertrouwen op het woord van God en zegt 'ja' aan al wat God hem vraagt: 'Hef uw hand op, strek uw staf uit over de zee'. De zee wijkt uiteen, de Israëlieten kunnen weer vooruit, ze bereiken veilig de overkant van de Rode Zee. Een tocht vanuit de dood naar het leven! De uitzichtloze situatie is omgevormd tot een weg van nieuw leven, vol beloften! Nu krijgt het volk ontzag voor God en voor Mozes en ze heffen een danklied aan.

Het volk van Israël heeft God leren kennen als een bevrijdende God, een medelijdende God, een nabije God, .... Een God die een verbond wil sluiten met zijn volk. God wil zijn volk gelukkig zien en geeft het bepalingen om gelukkig te leven. Geen enkel ander volk heeft Hij zo behandeld. Het is een genadegave voor zijn volk Israël. Maar elke gave houdt ook een opgave in: het volk wordt geroepen om aan de andere volkeren voor te leven hoe men gelukkig kan zijn door te leven volgens het verbond met God.

 

GROEP 4: DE ROEPING VAN MARIA

De boodschap van de engel Gabriël – het bezoek aan Elisabeth

De engel Gabriël bezoekt Maria en spreekt. Maria 'schrok van dat woord': ze had geen schrik maar zij verbaast zich en vraagt 'hoe zal dit geschieden?'. Via de engel antwoordt God haar: zij zal de Moeder worden van Gods eigen Zoon. En Maria vraagt niet meer verder maar laat het gebeuren: 'Ja, mij geschiede naar uw woord'.

Na deze boodschap van de engel heeft Maria alle redenen om zich terug te plooien op zichzelf, om in alle stilte te genieten van het geheim dat zij in zich draagt. Maar Maria 'reisde met spoed' naar Elisabeth om haar te helpen want Elisabeth 'was al in haar zesde maand'. Van in het begin houdt Maria Jezus niet voor zichzelf maar brengt Hem naar Elisabeth, naar de anderen toe!

 

GROEP 5: DE GEBOORTE VAN JEZUS

Het bezoek van de herders – het bezoek van de Wijzen

Wat moet er door Maria gegaan zijn in die kerstnacht, toen Jezus geboren werd? 'Hoe zal ik je noemen, mijn kind en mijn God?. Het kindje had niets speciaals, niets goddelijks om te tonen dat het de Zoon van God was. Maar Maria blijft geloven wat haar van Godswege is gezegd en geeft zich helemaal aan Hem over. 'Ja, mij geschiede naar uw woord...'

Arme herders in de velden.... Zij zijn de eersten aan wie de blijde boodschap wordt verkondigd: 'Heden is u een Redder geboren! Een vreugdevolle boodschap 'bestemd voor het hele volk'. Net zoals Maria 'haastten zij zich' naar Bethlehem en vonden alles zoals het hun gezegd was. En zij maakten aan allen bekend wat hen over dit kind gezegd was. Het 'ja' van deze arme herders maakt hen rijk aan geloof! En het 'ja' van hun geloof zet hen op weg om God te gaan verkondigen aan de andere mensen.

Wijzen uit het oosten.... Geen arme sukkelaars maar mannen van aanzien. Ze zien onverklaarbare dingen. Een ster die voor hen uitgaat. Ze begrijpen het niet maar ze gaan, ze volgen de ster. Tot daar waar de ster bleef stil staan. Daar vonden ze een antwoord op al hun vragen. In het kleine Kind Jezus in een kribbe. En ze zeiden 'ja', ze geloofden. Ze boden het Kind hun geschenken aan: goud voor de grote Koning, wierook voor de ware God en mirre voor zijn balseming bij zijn verrijzenis ....

 

GROEP 6: DE ROEPING VAN JEZUS

Het getuigenis van Johannes de Doper – de bruiloft te Kana – de kinderzegening – Jezus' prediking – Jezus leert ons bidden – de broodvermenigvuldiging

Johannes de Doper, de laatste profeet voor Jezus, de Voorloper. Hij verwijst niet naar zichzelf, Hij verwijst naar Jezus. 'Hij moet groter worden en ik kleiner. Dat is mijn vreugde en ze is volkomen'.

Meester, wie zijt Gij? De vraag van de eerste leerlingen. De vraag van het volk toen. De vraag van ons nu.

Het teken van Kana. Maria brengt de nood van anderen bij Jezus: 'Ze hebben geen wijn meer'. Ze weet niet wat Jezus gaat doen. Maar ze gelooft. 'Doe maar wat Hij u zeggen zal'. En het water verandert in wijn. De nood wordt overvloed.

Worden zoals kinderen: open en onbevangen je toevertrouwen aan God zoals een kind zich toevertrouwt aan zijn vader. Dan worden we kinderen van God, vervuld van de Geest die ons doet zeggen 'Abba Vader'. Geloven in God, je toevertrouwen aan God, 'ja' zeggen aan God. 'Zalig de barmhartigen. Want zij zullen barmhartigheid ondervinden'. Het leven van Jezus roept ons op om ons eigen belang niet los te koppelen van het belang van anderen en zeker niet van dat van de zwakkeren. Jezus is het 'ja' van God op zijn verbond met ons, mensen.

Wijn in overvloed in Kana. Brood in overvloed bij de broodvermenigvuldiging. Brood en wijn. 'Ja' zeggen aan God in de Eucharistie. Daar is God ons nu nog op de meest intieme wijze nabij. In brood en wijn.

 

GROEP 7: JEZUS KOMT THUIS BIJ ZIJN VADER

De intocht in Jeruzalem – Jezus' veroordeling – Zijn kruisweg en kruisdood

'Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!' Toegejuicht komt Jezus Jeruzalem binnen. 'Hosanna, filio David!" Jezus, de Zoon van David, de Zoon van God, de Koning van Israël, gezeten op het veulen van een ezel....

Slechts enkele dagen later. Geen toejuichingen, geen wuivende palmtakken meer. Maar een 'Weg met Hem! Aan het kruis met Hem!'. Wat heeft alles zo doen veranderen? Zelfs Pilatus begrijpt er niets van. 'Ik vind geen schuld in deze man'.

Het was anders allemaal zo mooi begonnen. Iedereen liep naar Jezus toe: zieken, bezetenen, zondaars, ... En allen werden ze genezen. Toch hebben ze Hem niet aanvaard maar aan een kruis genageld. 'Het is beter dat één man sterft dan dat het hele volk ten onder gaat'. Jezus, de Zoon van God, in alles aan ons gelijk behalve in de zonden. In Hem was er geen 'neen', alleen maar 'ja'....'ja Vader, Ik ben gekomen om uw wil te doen'.

'Weg met Hem. Kruisig Hem!'. Te midden van die onmetelijke oceaan van gejoel en beschimpingen, toch ook oases van rust en stilte en liefde. Het tedere gebaar waarmee Veronica Jezus' gezicht dept met een doek. De stille ontmoeting met de wenende vrouwen van Jeruzalem, met zijn moeder Maria en Johannes, de leerling die Hij lief had. En de belijdenis van de honderdman bij Jezus' dood: 'Waarlijk, dit was de zoon van God'.

 

GROEP 8: JEZUS'VERRIJZENIS – PETRUS EN PAULUS

Ontmoeting van de vrouwen met de engel bij het lege graf – de verschijning van Jezus aan Maria Magdalena – de prediking van Petrus tot de Joden – de prediking van Paulus tot
de niet-Joden

'Wie zoekt ge? Jezus is niet hier, Hij is verrezen!' Jezus is op weg gegaan, een weg van zelfgave tot het uiterste toe. Hij is gestorven op een kruis. Maar God heeft Hem niet in de dood gelaten. Op de derde dag heeft God Hem doen verrijzen. 'Hij is niet hier, Hij is verrezen'.

De eerste aan wie Jezus verschijnt is Maria Magdalena, een vrouw. Maria wil Jezus vast houden. Maar Jezus zendt haar op weg: 'Ga naar mijn broeders zeggen: Hij is verrezen van de doden. Ga naar Galilea, daar zult ge Hem zien'. En Maria zegt 'ja' en gaat...

God heeft Jezus niet in de dood gelaten. Door Jezus werd de macht van de dood voorgoed overwonnen. Wanneer wij leven zoals Jezus het ons heeft voorgedaan, zullen ook wij met Hem verrijzen. De genade van het geloof is een gave maar ook een opgave; We mogen dit goede nieuws niet voor onszelf houden. 'Gaat uit en verkondigt het evangelie aan heel de wereld'.

Petrus en Paulus.... Beiden hebben zij 'ja' gezegd op deze vraag van Jezus om te getuigen. Petrus tot de Joden in Jeruzalem, Paulus tot de niet-Joden.

.

GROEPEN 9 tot 14: "JA" ZEGGEN AAN GOD TOT OP VANDAAG

GROEP 9: KERSTENING VAN ONZE STREKEN

Ontmoeting tussen de Ierse monnik Sint-Rumoldus en de kluizenaar Sint-Gummarus met het mirakel van de bloeiende pelgrimsstaffen – schrijn van Sint-Rumoldus

'Gaat en verkondigt het evangelie over heel de wereld.' De vraag van Jezus aan alle mensen overal ter wereld door de eeuwen heen.

In het begin van de 7de eeuw heeft de Ierse monnik Rumoldus de vraag van Jezus letterlijk ter harte genomen en kwam hij naar onze streken om hier de blijde boodschap te verkondigen. 'Ja' zeggen aan God, wegtrekken uit eigen land en elders gaan verkondigen.

De heilige Gummarus van Lier, een ridder aan het hof, heeft zijn rijkdom vaarwel gezegd om als kluizenaar zijn leven te wijden aan God in gebed. 'Ja' zeggen aan God en verkondigen door zijn manier van zijn, door zijn leven van gebed....

Twee mannen die ieder op hun eigen manier 'ja' hebben gezegd aan Jezus' vraag : als missionaris in een ver land en als man van gebed in zijn eigen streek.

 

GROEP 10: ONTSTAAN VAN DE MARIAVERERING – ONTSTAAN VAN DE HANSWIJKPROCESSIE

Aankomst van het Mariabeeld – het mirakel van de Brusselse poort.

Volgens een legende kwam een boot met koopwaren op de Dijle aangevaren. Ter hoogte van het gehucht Hanswijk liep de boot vast. Alle pogingen om de boot weer vlot te krijgen, mislukten totdat men het Mariabeeld van boord haalde. Toen pas kon de boot verder varen. Een teken dat Maria hier haar verblijfplaats koos. We schrijven 988....

Toen Mechelen in 1272 geteisterd werd door pest en onlusten, namen de bewoners van Hanswijk toevlucht tot "hun" Lieve-Vrouw en droegen ze al biddend en zingend haar beeld naar de stad. Opgeschrikt door de grote menigte, sloten de burgers de poorten. Maar bij het zingen van de woorden "Monstra te esse Matrem – Toon dat gij onze Moeder zijt" uit het Ave Maris Stella ging de oude Brusselse poort op een miraculeuze wijze open en kon men toch de stad binnentrekken. Toen kort daarop het onheil ophield, werd uit dankbaarheid beloofd om Maria elk jaar in processie door de stad te dragen. En die belofte houden we nu nog altijd....

 

GROEP 11: BOURGONDISCHE BLOEIPERIODE

Pracht en praal van het Bourgondisch hof – Filips de Goede en de ridders van het Gulden Vlies – Karel de Stoute vestigt de Grote Raad te Mechelen – Margaretha van York en de werken van barmhartigheid.

Filips de Goede heeft als hertog van Bourgondië een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de Nederlanden. Hij voerde veel hervormingen door die het bestuur moesten vergemakkelijken. Hij is ook de stichter van de orde van het Gulden Vlies. Samen met zijn vrouw, Isabella van Portugal, leidde hij een rijk leven aan het Bourgondisch hof.

Ook zijn zoon, Karel de Stoute was Mechelen zeer genegen. Het was zijn bedoeling van de Dijlestad de hoofdstad van de Nederlanden te maken. In 1473 vestigde hij er het Parlement/ Grote Raad, het opperste gerechtshof. Ook de rekenkamer en de Kamer van de Schatkist werden naar Mechelen overgebracht. Karel sneuvelde echter in 1477 nabij Nancy.

Zijn weduwe, Margaretha van York, vestigde zich te Mechelen. Al was ze een telg uit de oudste tak van het Engels koningshuis, toch liet ze zich niet verblinden door wereldlijke pracht en praal. Zij bleef haar leven richten op God, verwachtte van God haar geluk en haar toekomst en volgde Jezus na in Zijn bekommernis om de armen en de ontheemden, de hongerigen en de dorstigen, de zieken en de gevangenen, ... Haar 'ja' woord aan God.

 

GROEP 12: DE HABSBURGISCHE BLOEIPERIODE

De opvoeding van Karel V te Mechelen – de valkenjacht – bloeiperiode onder de regering van Margaretha van Oostenrijk.

Margaretha van Oostenrijk, de enige dochter van keizer Maximiliaan en Maria van Bourgondië, heeft in haar leven niet veel vreugde gekend. Op 24-jarige leeftijd voor de tweede keer weduwe geworden, besloot ze zich terug te trekken om in alle stilte te rouwen om het verlies van haar geliefden. Maar de dood bleef haar ook nu niet sparen.
Toen haar neefje, de latere Karel V, zes jaar was, stierf zijn vader, Filips de Schone. En Margaretha zei 'ja' op de vraag om de opvoeding van de kleine Karel en zijn zusjes op zich te nemen. In 1507 werd zij door haar vader belast met de landvoogdij van de Nederlanden. Een nieuwe opdracht die ver af stond van haar eigen wens: een teruggetrokken leven als weduwe. Maar Margaretha zei opnieuw 'ja'. Tweemaal 'ja': 'ja' aan het leven zoals het zich aandient met al zijn uitdagingen, 'ja' aan God. Niet wat zij verlangde te doen, wel wat God haar vroeg te doen....

 

GROEP 13: HEROPBLOEI VAN DE MARIAVERERING

De bouw van de Hanswijkkerk – bedevaart naar Hanswijk – verheffing tot basiliek in 1987.

De 17de eeuw was voor de Zuidelijke Nederlanden niet alleen een periode van vrede en economische heropleving, maar ook een heropbloei van het geloofsleven, in het bijzonder van de Mariaverering. Ook Hanswijk kende een heropbloei, eerst moeizaam, maar na 1655 volop. Van 1663 tot 1678 werd de huidige kerk gebouwd volgens de plannen van Lucas Faydherbe en met de medewerking van heel de Mechelse bevolking: stad en aartsbisdom, de schuttersgilden, de geestelijken en de kloosterorden, rijk en arm ... iedereen droeg zijn steentje bij.

Op 6 oktober 1987 – precies 250 jaar na de kerkwijding en bij het begin van de millenniumviering '1000 jaar Mariaverering in Hanswijk' met de 11de Hanswijkjubelfeesten - werd de Hanswijkkerk plechtig tot basiliek verheven. Dit gebeurt niet zomaar. Het zijn voornamelijk bedevaartplaatsen waar de mens terecht kan met al zijn noden, waar de pelgrims de diepe troost vinden die weer doet leven en hopen.

Bedevaartplaatsen die roepen en wenken. Daarom vindt men in elke basiliek ook een klokje, een klein 'paasklokje' van Rome, het tintinnabulum, als om de mensen te roepen: "kom maar naar hier, hier vind je troost voor al je pijn en vragen en nood". Het andere ereteken is het conopeum, een half geopend paraplu met rode en gele banen. Als om te zeggen: "kom maar, hier vind je beschutting zoals een paraplu beschermt tegen de regen of de hevige zon".

 

GROEP 14: MARIAVERERING TOT OP VANDAAG

Hulde met lichtjes en bloemen – beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.

Liefde gaf U duizend namen... Maria, Marie, Myrjam, ... ster der Zee, zetel der wijsheid, hemelse Moeder, Moeder van de Kerk, ... Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, O.-L.-Vrouw van Lourdes, Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, Onze-Lieve-Vrouw van Halle...

Overal ter wereld bidden christenen tot Maria, zijn er plaatsen die speciaal aan Maria worden toegewijd, waarheen men op bedevaart gaat. Ook bij ons kennen we verschillende Mariale bedevaartsoorden. In Mechelen heet zij Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.

Meimaand Mariamaand. Een Mariabeeld, omgeven door een zee van bloemen. Vele brandende kaarsen. Biddende en zingende mensen. Zo was het vroeger, zo is het nu nog. Ook in Hanswijk.

.

GESCHIEDENIS IN HET KORT

Rond het oude Mechelen, dat door wallen was omgeven, lagen verscheidene buitenwijken. Eén daarvan was Hanswijk. Deze wijk verwierf al vroeg bekendheid. Hoe dit gebeurde verhaalt de legende.

Een schip met koopwaren kwam langs de Dijle aan; aan boord bevond zich ook een houten Mariabeeld. Ter hoogte van Hanswijk liep het vaartuig vast. Na vergeefse pogingen om het weer vlot te krijgen, brachten de bootslui het beeld aan wal en het schip kwam los. Duidelijk teken dat Maria hier haar verblijfplaats koos.

Wanneer dit gebeurde zegt de legende niet. Volgens de overlevering was de Mariaverering al drie eeuwen oud toen de Dalscholieren in 1288 naar Mechelen kwamen om het heiligdom te bedienen. Vandaar dat 988 als het beginjaar van de verering van O.-L.-Vrouw van Hanswijk wordt beschouwd.

Ook het verhaal van het ontstaan van de processie is een in elkaar vloeien van werkelijkheid en vrome gegevens. In 1272 werd Mechelen door onlusten en pest geteisterd. Ten einde raad namen de bewoners van Hanswijk hun toevlucht tot de Lieve Vrouw en droegen ze biddend haar beeld naar de stad. Opgeschrikt door de grote menigte, sloten de burgers de poorten. Maar bij het zingen van de woorden "Monstra te esse matrem – Toon dat gij onze moeder zijt" ging de oude Brusselse poort open en kon de ommegang de stad binnentrekken. Toen kort daarop de kwalen ophielden, werd uit dankbaarheid beloofd het Mariabeeld elk jaar in processie door de stad te dragen.

In 1738 waren de Dalscholieren precies 450 jaar in Mechelen. Dit viel ook juist samen met 750 jaar Mariaverering in Hanswijk (988 – 1738). Om deze beide jubilea te vieren werden de Hanswijkjubelfeesten ingericht. Eén van de hoogtepunten was de Hanswijkcavalcade, een religieus-historische stoet ("cavalcade" of "ry-bende") met veel paarden en wagens, getrokken door paarden.

Ook de stad vierde mee feest. Daarom werd de Hanswijkcavalcade gevolgd door de Mechelse Ommegang. Wegens het grote succes werd toen besloten om deze Hanswijkjubelfeesten elke 25 jaar te herhalen. Zo zijn we in 2013 aan de 12de editie toe.

.

EN

FR

DE